GAJI MINIMUM SEKTOR SWASTA


PENGUMUMAN

Majlis Pengumuman Gaji Minimum Sektor Swasta akan diadakan pada 30 April 2012 di Dewan Perdana, Pusat Konvensyen Antarabangsa (PICC), Putrajaya

Pengenalan KSM

Kata-kata aluan Y.B Menteri

Tuan/ puan yang dihormati,

Salam 1Malaysia

Selaras dengan konsep “1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, Kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan gaji minimum kebangsaan untuk pekerja sektor swasta di Malaysia. Kajian ini juga selaras dengan hala tuju Kerajaan untuk merealisasikan Model Ekonomi Baru (MEB) yang berteraskan ekonomi berpendapatan tinggi dan usaha mempertingkatkan taraf hidup isirumah berpendapatan rendah.

Tidak dinafikan, masih terdapat segelintir rakyat yang hidup di bawah paras Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI), malahan ramai pekerja yang menerima upah kurang daripada RM750 sebulan. Sebagai contoh, analisis gaji yang ditawarkan oleh majikan dalam program Fast Track KSM bagi bulan Oktober - Disember 2009, menunjukkan gaji purata pekerja tempatan seperti dalam jadual berikut: Jadual 1 : FastTrack: Gaji dan Elaun Purata Pekerja Tempatan mengikut Sub-Industri Sektor Pembuatan

Berdasarkan kiraan gaji purata bagi lima sub-sektor berkenaan iaitu Elektrik & Elektronik, Perabot, Plastik, Sarung Tangan Getah dan Tekstil, gaji pokok purata adalah RM626.76 sebulan manakala gaji kasar purata termasuk elaun-elaun tetap adalah RM762.20 sebulan.

Peningkatan kos sara hidup terutamanya harga barang keperluan harian yang semakin meningkat, golongan berpendapatan rendah ini menghadapi kesulitan untuk memenuhi keperluan hidup mereka terutamanya di kawasan bandar. Cadangan penetapan gaji minimum kebangsaan sekurang-kurangnya akan dapat mengurangkan permasalahan ini.

Namun demikian, sesetengah pihak berpendapat penetapan gaji minimum kebangsaan akan membawa kepada implikasi negatif kerana ia boleh menjejaskan kuasa pasaran (distort market forces). Pelaksanaan gaji minimum juga boleh menyebabkan ‘kehilangan’ beberapa kategori pekerjaan di peringkat rendah yang masih ada permintaan terutamanya untuk golongan yang mudah terjejas (vulnerable groups) khususnya mereka yang bekerja di luar bandar dan secara tidak langsung akan meningkatkan kadar pengangguran negara.

Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia amat mengalu-alukan sebarang pandangan, pendapat, idea, cadangan dan komen yang boleh disalurkan melalui blog ini atau menerusi e-mail: gaji-minimum@mohr.gov.my bagi membantu Kerajaan dalam menggubal dasar dan strategi mengenai gaji minimum.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan pelaksanaan gaji minimum, sila layari pautan gaji minimum yang disediakan.

Kerjasama tuan/ puan amat saya hargai dan didahului dengan berbanyak-banyak ucapan terima kasih.

Datuk Dr. S. Subramaniam
Menteri Sumber Manusia
Tuesday, March 23, 2010

Pandangan MEF Mengenai Gaji Minimum

Pembangunan Ekonomi Yang Tidak Seragam

Dalam membincangkan keberkesanan pelaksanaan Gaji Minimum di Malaysia, keadaan struktur ekonomi semasa negara perlu diambil kira. Perkembangan pesat yang berlaku sekarang sememangnya dihargai dengan kewujudan sektor yang besar di kawasan luar bandar. Di kawasan luar bandar, perusahaan yang dijalankan adalah perniagaan yang sangat kecil seperti kedai runcit, warung, perkhidmatan bengkel motor dan kiosh-kiosh petrol. Data menunjukkan bahawa sebanyak 99 peratus syarikat di Malaysia adalah dalam terdiri daripada Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Sekiranya penetapan gaji minimum dilaksanakan maka ini hanya akan menyebabkan banyak syarikat IKS terpaksa ditutup dan mengakibatkan kesukaran kepada penduduk sekitarnya. Kerajaan seharusnya membantu membangunkan syarikat-syarikat kecil ini dan tidak membebankan mereka dengan penetapan Gaji Minimum kebangsaan. Selain itu, ini akan meningkatkan kadar penggangguran kerana syarikat-syarikat kecil tidak dapat meneruskan operasi mereka kerana kos buruh yang semakin meningkat.

Sistem Sedia Ada Memadai

Buat masa ini, secara prinsipya upah ditentukan berdasarkan kepada kuasa pasaran dan bagi pekerja yang mempunyai kesatuan, mereka akan berunding dengan majikan dalam menentukan kadar upah yang dipersetujui oleh pihak pekerja dan majikan. Kaedah penetapan upah ini membolehkan terdapat perbezaan upah berdasarkan kepada perbezaan bentuk perniagaan yang dijalankan oleh syarikat, saiz syarikat, lokasi perniagaan di mana terdapatnya perbezaan dalan kos dalam menjalankan perniagaan. Kaedah ini adalah jauh lebih baik daripada penetapan kadar gaji minimum. Undang-undang perburuhan juga memberikan ruang yang mencukupi kepada pekerja dan majikan untuk berunding dalam menentukan kadar gaji yang sesuai untuk mereka. Undang-undang memperuntukan bahawa Perjanjian Kolektif akan dijadikan kontrak dalam pekerjaan yang akan digunapakai kepada semua pekerja dan membatalkan kontrak-kontrak yang lain. Perjanjian Kolektif ini tidak akan dipindah atau dibatalkan tanpa adanya persetujuan di antara pekerja dan majikan.

Dalam konteks Malaysia, keharmonian industri adalah matlamat yang harus dikekalkan. Sistem perhubungan industri yang wujud sekarang membenarkan majikan dan pekerja menyelesaikan sebarang masalah yang wujud secara bersama. Sekiranya persepakatan gagal dicapai maka khidmat perundingan akan digunakan. Apabila persepakatan gagal juga dicapai maka Mahkamah Perusahaan akan mendengar perkara tersebut dan memberikan arahan yang akan mengikat kedua-dua pihak apa yang lebih penting ialah mengelakkan tindakan perindustrian. Sistem yang ada sekarang adalah memadai dan sekiranya penetapan gaji minimum kebangsaan dilaksanakan, ia akan menyebabkan sistem tidak fleksibel dan akan mengganggu hubungan di antara majikan dan pekerja.

Mereka yang mengusulkan penetapan gaji minimum kebangsaan berbuat demikian berdasarkan pendapat yang salah di mana pekerja akan menikmati gaji yang setimpal; mengelakkan eksploitasi; mengurangkan kemiskinan; dan memastikan upah yang dibayar adalah sesuai dengan kerja yang dijalankan. Seharusnya kita tidak menyatakan bahawa objektif ini hanya boleh dicapai jika sekiranya perkembangan ekonomi memberangsangkan. Ekonomi yang sentiasa berkembang maju akan turut meningkatkan penerimaan kadar upah kerana peningkatan kemakmuran negara akan meningkatkan upah. Penetapan gaji minimum tidak menjamin kepada perkembangan ekonomi negara.

Gaji Minimum Akan Menjejaskan Daya Saing

Perniagaan yang dijalankan berkait rapat dengan senario persaingan dan kos untuk menjalankan perniagaan adalah fakor penting dalam menjalankan sesuatu urusniaga. Kesannya bukan sahaja ingin mengekalkan penglibatan berterusan para pelabur asing bahkan juga keupayaan Kerajaan untuk menarik para pelabur asing yang baru. Hal ini terbukti sekiranya kos buruh meningkat melebihi paras yang difikirkan berpatutan oleh majikan, ini akan menyebabkan sesetengah majikan bersedia untuk menutup operasi mereka dan berpindah ke negara lain yang menawarkan kos buruh yang lebih munasabah. Terdapat banyak syarikat yang terpaksa menutup operasi mereka semasa krisis ekonomi yang berlaku baru-baru ini. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi, namum pertumbuhannya tidak menyeluruh dan prestasi syarikat dan sektor adalah tidak sekata.

MEF berpendapat bahawa dalam menggubal dasar yang tepat berkaitan dengan penetapan upah, adalah penting untuk menanamkan kepercayaan di kalangan pelabur asing dalam ekonomi; membantu syarikat mendapatkan kembali kos daya saing; membuka peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Penetapan Gaji Minimum Kebangsaan jelas menunjukkan bahawa ianya adalah satu langkah yang kurang sesuai. Apa yang Kerajaan, Majikan dan Kesatuan sekerja perlu lakukan adalah mempromosikan dan mempraktikkan sistem upah berdasarkan kepada prestasi.

MEF menyokong pendirian Kerajaan bahawa Malaysia buat masa ini masih belum bersedia untuk melaksanakan dasar gaji minimum, ini kerana sekiranya dasar ini dilaksanakan dikhuatiri akan menyebabkan para pelabur asing meninggalkan negara ini seterusnya akan menghalang minat para pelabur asing yang baru untuk melabur di dalam negara.

Aspek Statistik dalam penentuan gaji minimum

Sistem Gaji minimum walaubagaimana pun bentuknya, tidak akan berjaya berfungsi kecuali bepandukan statistik yang tepat, boleh dipercayai dan terkini berdasarkan data-data seperti pendapatan, upah, harga dan ciri-ciri penerima upah (jantina, pekerjaan, tahap kemahiran dan sebagainya). Ia memerlukan sistem sokongan statistik perburuhan berdasarkan kepada program kajian establishment yang dilakukan secara berkala, kajian guna tenaga isi rumah yang kerap, kajian perdapatan dan perbelanjaan isi rumah dan pengumpulan statistik yang berterusan daripada sistem pentadbiran. Melaksankan penetapan gaji minimum bukanlah suatu perkara yang mudah. Menurut Konvensyen ILO 131 dan Cadangan 135 mengenai gaji minimum yang merujuk khas kepada negara-negara membangun telah menyatakan bahawa kreteria-kriteria penetapan gaji minimum adalah seperti berikut; keperluan asas pekerja dan isi rumahnya, upah umum dalam negara, kos sara hidup, faedah keselamatan sosial, standard hidup yang relatif dengan kumpulan sosial yang lain; dan faktor ekonomi, termasuklah keperluan perkembangan ekonomi, tahap produktiviti, keinginan untuk mencapai dan mengekalkan tahap tenaga kerja yang tinggi. Adalah sukar bagi Malaysia untuk menentukan gaji minimum yang “tepat” dengan menganbil kira kewajaran yang sepatutnya diberikan untuk setiap faktor-faktor tersebut.


Pandangan Kesatuan Pekerja

Merapatkan jurang antara kaya dan miskin serta mengurangkan kemiskinan

Beberapa negara di sekitar Malaysia telah melaksanakan peraturan gaji minimum kebangsaan seperti Thailand dan Filipina. Walau bagaimana pun, tiada bukti kukuh untuk mengatakan bahawa nasib pekerja-pekerja di sana lebih baik berbanding pekerja di Malaysia berikutan penetapan gaji minimum. Sebaliknya, pendapatan pekerja di Malaysia semenjak kemerdekaan secara konsisten telah meningkat dalam semua sektor tanpa penetapan gaji minimum kebangsaan.

Konsep gaji minimum sering disamaertikan dengan konsep minimum living wage untuk membolehkan pekerja memenuhi keperluan asas mereka. Apabila kita bercakap mengenai keperluan asas, kita merujuk kepada golongan miskin, mereka yang berada di bawah pendapatan garis kemiskinan seperti yang dinyatakan oleh Kerajaan. Istilah ‘gaji’ bermaksud kewujudan kontrak pekerjaan antara majikan dan pekerja. Walau bagaimana pun, mereka yang berada di bawah pendapatan garis kemiskinan selalunya tiada pekerjaan bergaji, contohnya penduduk miskin di kawasan luar bandar.

Sekalipun peraturan gaji minimum dilaksanakan, ia tidak dapat membantu mereka yang miskin untuk keluar dari kepompong kemiskinan memandangkan mereka bukan pekerja yang bergaji. Jika demikian, apa perlunya gaji minimum? Pihak MTUC semestinya berpandangan bahawa ia akan meningkatkan kadar gaji terendah, namun demikian, ia seharusnya bergantung kepada tahap yang ditentukan sebagai gaji minimum. Perkara ini adalah sangat penting untuk dipertimbangkan. Indonesia dan Thailand contohnya menetapkan kadar gaji minimum yang terlalu rendah sehingga ianya tidak menggambarkan “minimum try me wage”, yang mungkin bertujuan untuk memastikan ramai majikan mematuhinya.

Namun demikian, terdapat keburukan di sebalik kepatuhan majikan yang tinggi terhadap kadar gaji minimum yang ditetapkan. Sesetengah majikan mungkin mampu membayar gaji yang lebih tinggi tetapi memilih untuk tidak berbuat demikian terutamanya semasa kadar pengangguran tinggi seperti yang sedang berlaku di Indonesia. Pandangan bahawa gaji minimum akan meningkatkan kadar gaji terendah – adakalanya melindungi golongan yang mudah terjejas – adalah tidak kena pada tempatnya dan tidak dapat dibuktikan.

Satu laporan Suruhanjaya Diraja di United Kingdom pada tahun 1968 menyimpulkan bahawa perlindungan dari segi undang-undang tidak meningkatkan gaji golongan pekerja yang bergaji rendah berbanding dengan pekerja lain. Sekalipun gaji minimum dapat meningkatkan kadar gaji – bertentangan dengan hasil penemuan laporan – dalam situasi kurang guna tenaga penuh, ia hanya akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran.

Benarkah gaji di sektor perladangan rendah?

Di bawah Perjanjian Gaji Penoreh Getah MAPA/NUPW, kenaikan gaji antara 9% dan 13% telah diberikan dan komponen-komponen berikut dibayar kepada penoreh getah berdasarkan prestasi mereka:

a) Komponen bulanan sebanyak RM95.00 sekiranya menoreh sekurang-kurangnya 26 tugas sebulan
b) Komponen harian sebanyak RM13.50 satu tugas
c) Insentif sekiranya lateks melebihi 11 kg, kadar terkini adalah 73 sen per kg
d) Insentif getah sekerap basah sebanyak 20 sen per kg
e) bonus harian berdasarkan harga getah, kadar terkini RM17.60 sehari
f) Jaring keselamatan sebanyak RM350 sebulan tidak termasuk bonus harga dan insentif out turn

Penoreh getah mampu memperoleh pendapatan serendah RM800 sebulan dan boleh mencecah RM1,500 sebulan. Sistem gaji flexi ini adalah standing dengan sistem-sistem yang digunakai di negara lain. Di samping itu, majikan juga menyediakan kemudahan-kemudahan percuma seperti tempat tinggal, bekalan air dan elektrik, rawatan perubatan, asuhan kanak-kanak dan tanah untuk diusahakan yang dianggarkan bernilai antara RM 350 dan RM450 sebulan. Sehubungan itu, tuduhan yang kononnya pekerja ini dibayar gaji rendah adalah tidak berasas.

Penutup

Cadangan pelaksanaan gaji minimum kebangsaan di Malaysia adalah tidak produktif. Sistem upah sedia ada berfungsi dengan baik dalam konteks pembangunan Negara kita. Badan-badan yang mengawal selia pertikaian mengenai gaji telah menjalankan tugas dengan lancar dan berkesan, manakala hubungan industri yang harmoni dapat dikekalkan sepanjang tahun. Langkah ke hadapan yang lebih positif dalam perundingan gaji harus berpandukan kepada mengaitkan upah dengan produktiviti. MEF sejak sekian lama menyokong sistem upah berdasarkan produktiviti yang mengambil kira prestasi syarikat dan individu. Berdasarkan hujah-hujah di atas, penetapan gaji minimum kebangsaan adalah tidak mempunyai justifikasi dan tidak berasas.

68 comments:

kerol said...

masalah gaji minimum ini merupakam masalah yang besar kepada rakyat malaysia terutama sektor swasta contoh gaji pokok pekeja kilang pembuatan enjin masih dibawah paras garis kemiskinan(pgk)
masalah ini diburukkan lagi dengan sikap majikan mengambil pekerja asing yang kadar upahnya jauh lebih rendah

Anonymous said...

Saya ada soalan; kos buruh di negara-negara maju seperti di US, UK, Jepun dan sebagainya jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Mengapa apabila mereka menetapkan gaji minimum untuk pekerja, tidak timbul masalah pelabur asing yg akan lari kerana peningkatan kos buruh? Sebaliknya berlaku situasi menang-menang di negara-negara tersebut; iaitu pelabur mendapat banyak keuntungan & pekerja memperoleh pendapatan yg mencukupi dan taraf hidup yg baik. Kenapa keadaan sebegitu tidak boleh berlaku di Malaysia?

Anonymous said...

MEF patut mengambil sikap terbuka terhadap hasrat kerajaan untuk mentransformasi negara Malaysia daripada kedudukan low/middle level income sekarang kepada high level income. Malaysia patut ada satu garis panduan bagi menentukan gaji minima kepada pekerja. Mungkin pada saat awal akan timbul beberapa masalah kepada IKS, tetapi dalam masa yang sama, sepertimana yang dilakukan kerajaan selama ini, IKS harus terus dibantu dan disokong.

Kai Hau said...

Gaji minimum mampu membantu mereka yang miskin dan tidak mampu menyara hidup dengan gaji yang rendah.. Dasar ini mampu membantu negara dalam mencapai status negara yang berpendapatan tinggi.. Namun, kenaikan gaji mesti membawa kepada kenaikan produktiviti.. Jika tidak, kenaikan kos yang tidak diikuti oleh kenaikan produktiviti akan mendatangkan masalah ekonomi seperti inflasi.

Anwar Rahani said...

Kalau KSM betul-betul komited dengan gaji minimum jadikan 1KSM lebih bermakna iaitu "1K (Ribu) Satu Malaysia" sebagai menunjukkan kesungguhan kerajaan. Bukan "Kerana Mu Malaysia Maju" yang tidak memberi apa-apa makna bagi pekerja di negara ini. Kalau target ini tercapai pun ia sudah melepasi garis kemiskinan. Walaupun 1K itu masih sedikit, namun ia tetap rasional.

mohd70 said...

Agak kesal apabila melihat pendirian MEF berkaitan cadangan melaksanakan upah minimum kebagsaan. Jelas menunjukkan bahawa wakil majikan-majikan di malaysia ini masih belum benar-benar perihatin berkaitan etika dan hak-hak moral pekerja.

Jika beginilah pendirian mereka, mungkinkah wujud nilai-nilai moral tersebut dalam diri mereka jika penentuan gaji pekerja ditetapkan majikan secara perundingan dengan pekerja. Pasti hak sebenar pekerja akan terus dinafikan dengan pelbagai alasan.

Setelah sekian lama majikan di Malaysia menikmati kos buruh yang murah, tentu agak sukar bagi MEF menerima perlaksanaan gaji minimum ini, walaupun selama ini mereka sebenarnya tidaklah sangat untuk bersikap jujur dalam perkongsian keuntungan syarikat kepada pekerja.

Agak lucu apabila mereka mempersoalkan masalah-masalah yang mungkin wujud kepada majikan seperti tidak berdaya saing, industri kecil dan luar bandar tidak mampu menghadapi kenaikan kos tersebut.

Persoalannya majoriti mereka adalah syarikat-syarikat yang bermodal besar di bandar-bandar dengan memperolehi keuntungan yang besar juga. Pernahkah mereka begitu kisah terhadap majikan-majikan di luar bandar selama ini? terutama terhadap petani-petani. Apakah lagi kesempatan yang ingin mereka ambil untuk kelihatan benar di dalam isu ini?

Mengapakah apabila majikan-majikan ingin menubuhkan sebuah perniagaan, segala faktor-faktor telah dikaji dengan begitu teliti dan usaha menangani akan dilakukan sedaya-upaya mereka, tetapi apabila berkaitan kos upah buruh ianya merupakan satu bencana yang utama perlu ditangani.

Niat yang tidak bermoral dan jurang permusuhan yang diwujudkan oleh majikan sebenarnya merupakan satu perlaburan yang dilakukan oleh majikan untuk satu jangkamasa panjang terhadap kemusnahan syarikat itu sendiri.

Anonymous said...

saya amat tidak bersetuju sekiranya kerajaan tidak mahu menaikkan gaji minimum rakyat malaysia. adakah patut rakyat malaysia yang rata-rata berpendapatan rendah hidup dalam kesusahan apabila gaji yang dinikmati tidak mampu menampung kos sara hidup masa kini ? mengapakah gaji anggota polis dan pekerja sektor awam dinaikkan sedangkan gaji pekerja swasta tidak dinaikkan ? ini menunjukkan ketidakadilan kerajaan kepada pekerja-pekerja swasta kerana tidak menetapkan gaji minumum mereka. kerajaan seharusnya memikirkan beban yang terpaksa ditanggung oleh pekerja swasta dengan pendapatan yang rendah. kerajaan seharusnya menetapkan gaji minimum sekurang-kurangnya rm1000 ke atas supaya dapat meringankan beban hidup mereka.

fikir said...

assalamualaikum,

saya berpendapat kerajaan sepatutnya membela rakat yang miskin serta berpendapatan rendah. kerajaan harus memikirkan kos sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh pekerja swasta yang rata-rata berpendapatan rendah. bayangkan rakyat terpaksa membayar harga petrol dan harga tol yang tinggi setiap hari untuk berulang alik ke tempat kerja. sepatutnya rakyat tidak dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi kerana ini akan menyusahkan mereka.
kerajaan seharusnya menaikkan gaji minimum pekerja-pekerja swasta pada kadar yang bertimbang rasa. tanpa pekerja-pekerja swasta ekonomi malaysia tidak mungkin akan maju.

akramin said...

Askum,saya mewakili pekerja proton tanjung malim ingin berhasrat besar mengenai gaji minimum sektor swasta. Saya yang berpendapatan kurang dari RM1,000 sebulan menyeru pihak kerajaan meminimumkan pelarasan gaji pekerja dalam sektor swasta bagi mermatabatkan keluran dalam negara kasar 7% ujung tahun ini. Selaras dengai itu saya berharap pihak kerajaan memain peranan utama dalam hal ini. Saya bercadang gaji yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya RM 1,200 sebulan bagi setiap pekerja sektor swasta.

Anonymous said...

Memang patut adakan gaji minima kerana jika tidak ada majikan yg ambil kesempatan bayar gaji rendah kepada pekerja tempatan. Sudah sampai masanya gaji minima bagi pekerja kelulusan SPM sebanyak RM1000/- sebulan, SPM + Sijil Kemahiran RM1200/- dan Diploma RM1400/- sebulan. Walau bagaimana pun pekerja mesti memenuhi syarat produktiviti supaya negara kita berdaya saing.

Jika ada majikan yg tak sanggup bayar gaji minima, tak usah buat bisnis di sini. Boleh tutup kilang dan hantar balik pekerja asing mereka.

Kerajaan pula perlu main peranan penting supaya harga keperluan asas tidak naik setiap tahun. Jika tidak gaji banyak pun tak guna jika kuasa membeli tidak ada.

Harga barang dan perkhidmatan di pasaran sekarang telah melebihi nisbah gaji minima RM1000/-. Tapi gaji pekerja sekarang hanya berada purata ditahap RM750/- sebulan iaiatu paras kemiskinan.

badrul said...

saya amat setuju gaji minimum patut ditetapkan sekurang-kurangnya rm1200 sebulan. gaji minimum ini perlu untuk menampung perbelanjaan seharian. setiap tahun harga barang keperluan meningkat jadi ia perlu la selaras dengan kenaikan gaji untuk meringankan beban pekerja swasta. mengapa kerajaan sanggup menaikkan gaji polis serta pekerja awam yang lain tapi tidak menaikkan gaji pekerja sektor swasta ?

saya berharap kerajaan akan mengambil berat dan menetapkan gaji minimum untuk pekerja swasta supaya dapat meringkan beban kehidupan mereka.

nurkasih said...

saya memang bersetuju sekiranya dilaksnakan gaji minimum bagi untuk semua pekerja swasta dan kerajaan di negara ini.Dengan adanya pelaksanaan ini pendapatan penduduk di negara ini akan bertambah.Setiap kali harga minyak pasaran dunia meningkat,setiap kali juga harga barang-barang di negara ini akan meningkat dan menyukarkan golongan berpendapatan rendah untuk membelinya.

Konsep yang dilaksanakan bagi mengurangkan jarak antara golongan berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi di negara dianggap masih gagal membasmi jurang antara orang miskin dan orang kaya. Malahan orang kaya terus menjadi kaya dan orang miskin terus menjadi miskin.

Kos sara hidup yang tinggi terutama di bandar-bandar besar sedikit sebanyak menyebabkan berlaku lambakan golongan miskin dinegara ini. Dengan perlaksanaan gaji minimum akan dapat membantu mengurang masalah tersebut. Di negara ini gaji permulaan pada masa ini sepatut bermula dengan RM1200 atau RM1500 sebulan.

Anonymous said...

Lepasan pelajar ipta merupakan tenaga kerja murahan di sektor swasta,100% setuju ,saya sendiri lepasan ipta gaji permulaan RM800, bayangkan?? kelemahana perundangan di negara kita dimana yang kaya terus kaya dan sebaliknya.

KENAPA??
1. Alasan pihak swasta pekerja/lepasan ipta tiada pengalaman & kerana kesenangan membuang pekerja lama(BAYARAN 3BULAN GAJI) yang yang bergaji besar untuk keuntungan lebih mereka memberi gaji rendah kpd pekerja bergred yg baru
2. dasar dan undang-undang kerajaan yang lemah dan berat sebelah kpd sektor swasta, yang inginkan untung semata mata
3.Kementerian buruh hanya menitik beratkan pekerja kerajaan

CARA MENGATASINYA.
1.pihak yang mengambil pelajar lepsan IPTA yang mengenakan gaji tidak setimpal dengan ijazah mereka harus menanggung pembayaran balik PTPTN mereka. isu Ptptn bukan sahaja dari masalah pelajar? telah menjadi masalah negara dgn hutang tertunggak. masalah gaji pelajar dan majikan juga. sekarang levi pekerja swasta telah dibyr pihak swasta dan apa kata PTPTN juga harus diambil perhatian, jgnkan hidupkan warga asing sahaja??
2.TETAPKAN gaji syilling. seperti tindakan kerajaan menyekat penggunaan tenaga asing. amat berbaloi. gaji pekerja asing serendah RM18.00 sehari
3. setiap kilang ada persatuan dan kebajikan tidak diabaikan.
4. buat garis panduan gaji pekerja berdasarkan kelulusan dan dipantu dan kementerian patut tambah kakitangan, jgn hangat hangat tahi ayam.. di malaysia byk kilang yg menindas, ingankan untung semata mata
5.jalankan serta merta.memamg ternyata kami teraniaya, kalau tak kerja nak makan apa? kalau memilih kerjaya dkirtik pula?kalau dipilih kerjaya kami pula yang teraniya? siapa yang perlu bantu.
6.pihak swasta tanggung hutang ptptn yang terjejas ? semua pelajar dianiya gaji minimum seperti saya

saya sanggup membri komen dan slip gaji yg bernas

inginkan bantuan

warren said...

sesuatu yg baik utk rakyat amat sy alu2kan

Anonymous said...

Jika kebajikan kami rakyat 1malaysia didahulukan, pasti pencapaian akan kami utamakan..Rakyat Malaysia bukan hanya pekerja kerajaan, malah termasuk pekerja swasta dan seluruh warga malaysia..

Anonymous said...

gaji kalau RM1k setiap bulan memang indah tapi tu belum lagi di tolak dengan epf n socso. walaupun kedua2nye baik tp perlu ditekankan ialah "pendapatan boleh gune" pekerja atau gaji bersih. selepas tolak dua2 ni gaji lgkungan rm880. mana cukup dengan keadaan ekonomi sekarang trutama kawasan bandar.kerajaan jangan la terlalu mngikut telunjuk MEF yg serba xboleh. selain itu pekerja asing juga menjadi faktor utama harga gaji malaysia xnaik. mereka tawar kos buruh yang rendah berbanding pekerja tempatan bukan sebab pekerja tempatan xboleh. Diakui mmg ade sebahagian kerja yag xlaku tp kenapa kita xtawar gaji yang lebih baik macam Singapore. Klau arge barang nak naik pandai pulak banding dengan negara asean lain. cube rujuk servey kat jobstreet mengenai gaji yang ditawarkan, memang jauh lebih rendah dari singapore

e-in said...

Cadangan saya:-
1. Kaji semula faedah pinjaman bank. Kalu boleh biar sama dengan faedah pinjaman kerajaan.
2. Kaji semula harga barang termasuk barang tidak dikawal seperti susu formula & lampin pakai buang.
3. Bantu OKU, ibu tunggal, orang tua dan kanak-kanak yang datang dari keluarga miskin.

Kenapa saya cadangkan sedemikian?

Kalau ditetapkan gaji minimum atau dinaikkan gaji sekalipun, tetapi kalau faedah pinjaman bank tinggi, harga barang naik dan tiada bantuan untuk OKU, ibu tunggal, orang tua dan kanak-kanak, maka tiada gunanya juga.

Anonymous said...

Bagi saya perlu ada gaji minumum kerana:-

1.Kos sara hidup pekerja semakin meningkat terutama sektor swasta dan sekarang kerajaan hanya bagi tumpuaan pada sektor kerajaan saja sedangkan sektor swasta tidak diberi perhatian (tidak dikaji dengan kos sara hidup sekarang)

2.Kenaikan barangan tidak dapat dibendung dan gaji pekerja tidak dinaikkan ini salah satu punca menyebabkan taraf kemiskinan pekerja semakin menjadi-jadi.

3.Kos Pembelanja hari bertambah oleh semua yang berkeluarga,contoh makan minum ,pembelanjaan sekolah,perubatan dan semua yang melibatkan duit.

4.Bank tidak dapat membantu rakyat untuk membuat pinjaman sebab gaji pekerja kecil ataupun rendah.

5.Contoh terbaik cadangan dari MTUC berkenaan PROTON yang masih menerima gaji yang rendah serta tidak dinaikkan dari tahun 2003 ,contoh sedemikian perlulah dikaji dari sekarang supaya kerajaan dapat membantu rakyat untuk menuju ke arah status Malaysia negara maju.

Bagi saya sekiranya perkara sedimikian diambil kira ,saya rasa bertuah berada di negara Malaysia dan Malaysia akan bertambah maju menjelang wawasan 2020.

Anonymous said...

Saya sebenarnya keliru bagaimana sebenarnya suasana politik di Malaysia ni.Kalau di negara Barat Gaji dibayar oleh majikan SWASTA mengikut kelulusan tertinggi yang diperolehi oleh pekerja tersebut.Tetapi di Malaysia,majikan SWASTA suka2 nak bagi berapa gaji dengan alasan u masih fresh la blm ada pengalaman la,tapi pihak PTPTN dan PTPK plak tak suka2 nak bagi diskaun kepada bekas pelajar yang pernah pinjam duit study dgn mrk,dgn alasan dana dah tak cukup untuk pelajar baru yang nak buat pinjaman,walaupun bekas pelajar tadi dah cukup menjelaskan situasi yang dihadapinya.

Majikan SWASTA di Malaysia nih pulak memang teramat bijak untuk mengelak pihak kerajaan mengetahui untung syarikat mereka,bayangkan syarikat yang urus bekalan air tapi pekerjanya terdiri dari syarikat A, Syarikat B,Syarikat C,Syarikat D,Syarikat E dan lain2,besa la guna Tai Chi untuk mengelak bayar cukai dgn LHDN,tu la pasal MEF kata 99% syarikat hanya saiz IKS jer heheh...pekerja yg di bayar gaji kecik kat sini plak cam mana nak cari keje lain lagi,sebab daftar ngan elx pun dah bertahun tak kena panggil temuduga...nak bayar pinjaman plak...Gaji hanya TUHAN saja yang tahu.

azlan said...

Saya amat bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri YAB Dato' Sri Najib pada sambutan perayaan hari pekerja pada 8.5.2010 dimana beliau menyatakan bahawa para pekerja patut mendapat upahan dan gaji yang berpatutan beliau juga menyatakan bahawa beliau tidak dapat menerima ada para pekerja yang masih menerima gaji dibawah paras kemiskinan. Kenyataan ini memberi satu signal yang jelas kepada seluruh majikan bahawa pihak kerajaan memandang berat keperluan pekerja dan rakyatnya..

Keperihatinan YAB tersebut sepatutnya dirialisasikan jabatan-jabatan yang dipertanggungjawabkan. Sebenarnya saya lihat statistic paras gaji minima yang dinyatakan oleh kementerian adalah tidak tepat.. kerana masih ramai lagi pekerja yang dibayar gaji pokok dibawah RM400 sebulan, terlebih-lebih lagi disabah dan sarawak yang masih menerima gaji pokok dibawah RM300.Dan masih ada juga majikan yang menbayar gaji pokok pekerja tempatan sekitar RM13 sehari dan ada pekerja sudah kerja lebih dari 10 tahun pun masih menerima gaji pokok dibawah RM18.00 sehari sedangkan pekerja asing dibayar RM18.50 sehari. adakah ini adil, ianya seolah-olah menyusu kera dihutan anak dirumah mati kelaparan. Sepatutnya kajian gaji minima bukan hanya berpandukan kepada maklumat yang diberikan oleh majikan sahaja tetapi temubual dengan pekerja juga perlu diadakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Kementerian Sumber Manusia seharusnya tegas memastikan rakyat tidak dianak tirikan..

sidi said...

hello disini saya ingin menekankan
pelaksanaan gaji minimum harus dilaksanakan dengan segera.kemana hala tuju negara..dan kemana arah tuju slogan satu malaysia..rakyat didahulukan pencapaian di utama kan?

sepatutnya gaji rakyat harus d utama kan..

cadangan saya:

1. dalam hal penetapan gaji minimum
adalah di cadangkan agar satu
perjumpaan khas antara semua
majikan di sektor swasata dan
pihak kerajaan berbincang
dan bersemuka bagi membincangkan
perkara penetapan gaji minimum.

2. Maksud nya satu perjumpaan khas
antara majikan yang meliputi
semua sektor..asalkan ia nya
sektor swasta..termasuk sektor
perkhidmatan..hotel,resort

3. Menurut kajian saya gaji pekerja
hotel/resort di sarawak harus di
naik kan..
take note : bukan saja sektor
hotel/resort..sektor lain pun
harus di naik kan di seluruh
malaysia..asalkan ia nya pekerja
company..

Anonymous said...

testing

utusan sarawak said...

saya sebagai kakitangan kerajaan,saya harap gaji minimum ini akan di laksanakan dalam secepat yang mungkin

Anonymous said...

pertanyaan saya ialah, bagaimana pula sekiranya majikan mengurangkan gaji pokok dan menaikkan elaun sedangkan persetujuan telah di buat di antara majikan dan pekerja?
gaji di ubah setelah saya bekerja selama 3 bulan berikutnya.

Ketua Penerangan UMNO Pulai said...

Saudara/i,

Perjuangan membela nasib golongan pekerja ini sering menjadi agenda utama saya.

Secara pribadi saya pernah melalui dan merasai keperitan mereka.

Telah menjadi dasar MEF dan FMM mementingkan keuntungan semata dari kepentingan rakyat dan negara. Sebagai contoh mereka akan memilih jenis Cuti Umum yang telah diwartakan oleh kerajaan dan mengambil jumlah minima cuti untuk digazetkan dalam syarikat masing-masing.

Sedarkah mereka bahawa salah satu tujuan Cuti Umum adalah hadiah kerajaan kepada rakyat untuk mereka bersosial dan bersama keluarga.

Saya tolak alasan MEF kerana ia lebih kepada retorik yang memualkan.

Ikhlas.
KETUA PENERANGAN
UMNO Bahagian Pulai, JOHOR.

Anonymous said...

MEF hanya mementingkan keuntungan semata2,majikan tak mau amik tau kebajikan pekerja walaupun telah berkhidmat berbelas tahun.cukup tahun majikan tambah kereta mewah import yang terbaru,parking depan lobi syarikat tunjuk pada pekerja bahawa syarikat kukuh,tapi hakikatnya pekerja susah hati pikir hutang keliling pingang nak bayar SETIAP ujung bulan.keperluan hidup melebihi dari gaji diperolehi..basic rm700 tolak hutang piutang tinggal rm30...boleh ke hidup??bak kata pelawak nabil'LU PIKIRLAH SENDIRI'

Anonymous said...

salam satu malaysia...
bagi pendapat saya, kebanyakan majikan mengambil kesempatan terhadap keadaan dan sentiasa memberi alasan mudah antaranya, kenaikan gaji akan menyebabkan harga barang naik...dan lain lain lagi...
tapi apakah kelebihan yang di berikan kepada pekerja sektor swasta kebanyakkannya..

sungguhpun menolak gaji minimum sekurang kurangnya beberapa insentif harus di laksanakan agar pekerja di hargai,seperti

1-pinjaman mikro dari majikan
2-panel bank yg mudah untuk membuat urusan pinjaman seperti panel bank rakyat
3-aktiviti riadah/percutian atau diskaun.
4-insentif insentif khas jika tiada bonus seperti insentif hari raya,insentif buka sekolah dll...

di pendekkan kata..Apa majikan swasta boleh berikan kepada pekerja selain dari gaji bulanan?

aidil omar said...

saya sebgai rakyat yang berkerja dengan kerajaan sangat mengharapkan perlaksaan gaji minimum ini dapat membantu mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan rakyat Malasysia.

TanyaLelaki said...

rakyat perlu sedar, jangan nak harapkan kerajaan je nak bantu.. sentiasa cuba berdikari, bukan utk orang lain.. untuk keluarga dan diri sendiri..

Nice blog..

Untuk Lelaki Perkasa

Rohaizad said...

Gaji minimum untuk semua sektor terutamanya yang bergaji rendah. Perlu adil & saksama. Diharap pihak kerajaan pertimbangkan untuk perlaksanaannya secepat mungkin.

szu said...

Saya amat bersetuju gaji minimum dilaksnakan bagi semua pekerja swasta dan kerajaan sebab ini akan dapat membantu pembangunan ekonomi negara jika ramai ada cukup duit beli barangan malaysia.

Tom Green said...

Telah menjadi dasar MEF dan FMM mementingkan keuntungan semata dari kepentingan rakyat dan negara. Sebagai contoh mereka akan memilih jenis Cuti Umum yang telah diwartakan oleh kerajaan dan mengambil jumlah minima cuti untuk digazetkan dalam syarikat masing-masing.

Sedarkah mereka bahawa salah satu tujuan Cuti Umum adalah hadiah kerajaan kepada rakyat untuk mereka bersosial dan bersama keluarga.derma roller

Cars for Sale said...

Bagi la rakyat kereta terpakai macam used cars, honda, nissan, toyota, proton inspira, mitsubishi dan lain lain.

Crafts Supplies said...

This is really educational and very informative in this subject.

Crafts Supplies Online Store

Lelaki Kacak said...

Masih menunggu update terkini dari blog ini

Kamal Sanusi said...

LATELY, there have been plenty of discussions regarding the minimum wage implementation in Malaysia. I’m not a business owner but I feel imposing the minimum wage at this time is not the right step. The minimum wage concept is a double edged sword.
Let’s analyse the core issue here. The cost of living is rising and the salaries of the lowest earners are insufficient. Raising income sounds fine in this equation, but let’s not forget that what goes around actually comes around.
Opponents of minimum wage say that employers are greedy and only think of profits. To a certain extent, this is correct. Let’s get real. Entrepreneurs rarely sacrifice their own goals, otherwise they would have been running a charitable organisation.
Who are we to be so naive to think that manufacturers will not increase prices based on operating costs having risen? Look at the increase in the price of sugar and flour.
Malaysians should have learned by now that it actually helps provide the truly greedy entrepreneurs with the perfect excuse to increase prices.
I say perfect because unlike sugar and flour, nobody else but the employers know the true incremental cost as a result of increasing wages.
Let’s look at the impact of such incremental costs on businesses, and ultimately employees.
If we remember the days of the financial downturn, both employee numbers and working hours were reduced. The same will happen because the name of the game is controlling cost-revenue ratios.
Malaysia would be less attractive to investors simply because the cost of doing business would have risen again. We should not forget that these investors bring in cash as well as keep our citizens gainfully employed.
With minimum wage, a majo-rity would have better pay, but those in non-core areas would have to go because the cost of having surpluses now would become untenable.
Even worse, over time, these foreign investors could pack up and leave for lower cost countries where a good portion of the population can converse in English and command lower pay.
This leaves Malaysians with fewer job opportunities and when this happens the problem would extend to middle wage earners.
Worse, local workers will gradually be replaced by foreigners, whom I suspect would not fall under the jurisdiction of the Act because applying the minimum wage to foreigners would certainly kill off SMEs, unless businesses increase prices, and that puts us back at square one plus inflation.
The right manner of addressing this issue is to look into the causes, or to address the core areas of discontent.
I believe if we concentrate on providing reasonable public healthcare, housing and education to every Malaysian, we would’ve solved the problem.

Anonymous said...

Big mistake... Bad judgement.

Saya setuju 100% dengan MEF. Memang tak patut minimum gaji dilaksanakan. Disaster.

Yang jadi masalah, gaji penjawat awam terlalu tinggi, tak sepadan dengan patern perkembangan ekonomi.

Kalau yepon, nak ambil contoh negara jiran, ambil lah negara yang berjenis sikit. Thailand & Philippines penoh dgn prostitution & unemployed.

Bad judgement and big mistake.

Anonymous said...

Saya tiada masalah dgn perlaksanaan gaji minimum. Soalan saya begini:
Saya menjalankan perniagaan perkhidmatan pembersihan. Memasuki tender kerajaan. Kesemua harga tender saya berdasarkan kiraan gaji RM650/bln. Jika dilaksanakan gaji minimum keatas semua kontrak saya sediada, bukan sahaja saya rugi, malah kena top up duit poket saya utk berikan gaji minimum. Adakah kerajaan akan kaji semula kontrak saya dengan membenarkan pelarasan gaji? Semua kontrak saya akan berlangsung sekurang2nya utk lagi 2 tahun. Please help.

punit unisense said...

ini adalah benar.
Saya sepenuhnya bersetuju sini.
nifty tips

Aidil omar said...

Sebenarnya tak perlu dipertikai tentang gaji minimum kerana ianya sepatutnya dilancarkan untuk mengelakkan bebanan rakyat

Shamabo Online Mall

anoi said...

if majikan degil mcm mana main tipu bayar

Metamorfosis said...

sepenuhnya setuju dengan posting ini...
kerajinan kulit
pelatihan sekretaris
batik tulis
tas kertas
sablon plastik

Anonymous said...

Saya setuju..!!

Pelatihan Pra Pensiun said...

sepenuh nya saya setuju..

Jual Madu Asli
Pelatihan Karyawan dan Pengembangan SDM

The Complete TAO Attraction System said...

Gaji minimum untuk semua sektor terutamanya yang bergaji rendah. Perlu adil & saksama. Diharap pihak kerajaan pertimbangkan untuk perlaksanaannya secepat mungkin.

KAISARBET.COM AGEN BOLA TERPERCAYA PIALA DUNIA 2014 said...

mengapa gaji harus diperketat?

BUNDAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER DAN DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA said...

thaks for sharing

Pelatihan SDM said...

Kami merupakan jaringan pemasaran dan informasi pelatihan sdm atau pelatihan karyawan yang telah memiliki legalitas hukum dan telah bekerjasama dengan banyak perusahaan konsultan SDM, lembaga pelatihan SDM dan pelatihan karyawan dan training organizer dalam memberikan informasi pelatihan SDM dan pelatihan karyawan untuk keperluan pengembangan individu maupun perusahaan.Selain itu, kami juga menyediakan training atau pelatihan manajemen dan bisnis. Melalui kegiatan manajemen dan bisnis yang benar, maka seorang pemimpin akan mampu mengelola sebuah perusahaan dengan benar dan terarah. Kemampuan manajemen dan bisnis yang baik akan membuat sebuah organisasi mampu bergerak secara dinamis dan tidak stagnan, sebaliknya apabila kemampuan manajemen dan bisnis-nya kacau maka akan kacau lah gerak dari sebuah organisasi bisnis tersebut.

Shaklee said...

Saya tetap berpendapat

setiap rakyat perlu berusaha keluar dari zon selesa untuk mengubah ekonomi keluarga

inshaaALLAH dengan sendiri isu gaji minimum ini akan selesai

Malaysia ini lubuk kekayaan


jangan bazirkan anugerah ALLAH ini dengan mengharapkan kemudahan semata2

terkecali golongan yang memang memerlukan


iaitu 8 golongan asnaf


Set Bersalin Shaklee


Shaklee

Karina Agus said...

`Nama saya Karina Agus, tinggal di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberi amaran kepada semua mereka yang ingin mendapatkan pinjaman untuk berhati-hati tentang penipu kerana mereka adalah bulan everywhere.Few lalu saya dari segi kewangan ke bawah, dan karena kebutuhan saya, keadaan terdesak dan kemiskinan , saya telah scammed oleh beberapa firma yang dipanggil pinjaman di dalam talian. Saya kehilangan harapan tidak sehingga seorang teman saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman sangat handal dipanggil Puan Clara Alderman yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 79,000 dalam masa 24 jam tanpa sebarang tekanan, pada awalnya itu seperti mimpi bagi saya sehingga saya melihat amaran ini ansuran pertama saya 2 jam selepas saya pakai. Saya menyeru rakan-rakan indonesia yang memerlukan pinjaman untuk membantu kenalan Mrs.Clara melalui: claraloans@financier.com
  Hati-hati! Anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut melalui: Karinaagus2@gmail.com

jaring pengaman bangunan said...

The article posted was very informative and useful
thanks for sharing.
jaring futsal , jaring futsal murah , jual jaring futsal , toko jaring futsal , agen jaring futsal , jaring golf , jual jaring golf , jaring golf murah ,
jaring polynet , tangga darurat , jaring truk , jaring cargo , jaring outbound , jual rumput futsal murah , jual rumput sintetis murah ,
tali tambang , cargo net , jaring tanaman , jaring kassa , jaring proyek , jaring bangunan , jaring gedung , jaring pengaman proyek ,
jaring pengaman bangunan , jaring pengaman gedung , jaring peneduh , jaring waring , kasa hijau , tangga darurat , jaring gawang futsal , jual jaring gawang futsal murah , jaring peneduh , jaring truk , tali tambang nylon

Jawatan Kosong Kerajaan said...

Beri yang terbaik untuk warganegara Malaysia.

First Alliances Loan Firm said...

Hello,
Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membersihkan hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda?
anda telah ditolak oleh
bank-bank dan agensi-agensi kewangan lain?
Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji?
mencari tidak lebih seperti yang kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda yang perkara yang telah lalu. Kami pinjaman dana kepada individu
yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau yang memerlukan wang
untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan anda pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: firstalliancesloanfirm@gmail.com

Richard Bradley said...

Halo, saya Mr.Richard Bradley, pemberi pinjaman swasta yang memberikan pinjaman., Komersial

dan pribadi dengan tingkat bunga tahunan yang sangat minim serendah 2% dalam pertama

tahun sampai 20 tahun periode durasi pembayaran untuk setiap bagian dari dunia. dan kami

memberikan pinjaman di kisaran $ 2.000 sampai $ 100.000.000,00 pinjaman USD.Our

benar diasuransikan dan keamanan maksimum adalah prioritas kami, saya menggunakan media ini

untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan yang handal dan akan bersedia untuk

menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di:

(masthavenloanandtaxfirm@gmail.com)...

Michellen Haward said...

Jadilah bijaksana dan hati-hati. Tidak ada seorang pun kecuali beberapa pemberi pinjaman dapat membantu Anda di sini atau bahkan menyarankan bagaimana Anda bebas untuk mendapatkan bantuan keuangan. Setiap jawaban dari pemberi pinjaman kredit atas pertanyaan Anda, Anda harus mengabaikan, karena mereka adalah Penipuan penipuan yang nyata ... ... Aku adalah korban saya robek ribuan dolar ... baik terima kasih Tuhan untuk seorang teman yang peduli yang disebut saya sebuah organisasi pinjaman yang dibentuk oleh Ibu Christiana; chrisitanadersonsloans@gmail.com.
Mereka membuat hidup saya bermanfaat dan memberikan makna. Ketika teman memberi saya semata-mata untuk kontak lebih lanjut, saya menghubungi dia. Mereka menyetujui pinjaman sebesar $ 52,000.00 USD dan dalam waktu 48 jam setelah saya mengikuti persyaratan pinjaman saya disimpan di rekening bank saya tanpa agunan. Saya akan menyesal hidup total, karena pada saat ini dalam waktu bisnis saya menghadapi kesulitan keuangan. Jangan ragu untuk menghubungi via Email: Christianadersonsloans@gmail.com. Untuk pertanyaan lebih lanjut. hubungi saya via: michellenhaward@gmail.com

Bright Anderson said...

Moshi Moshi

Saya CEO terang Anderson Semua perusahaan pinjaman Negara. Seorang pemberi pinjaman pinjaman swasta yang terdaftar. Saya memberikan jasa keuangan (KREDIT), dan kami memberikan pinjaman pada tingkat bunga rendah dari 2% menjadi cacat keuangan. individu, perusahaan, individu, perusahaan, dan orang-orang dalam masyarakat. Dan juga mensponsori Anda untuk melepaskan bakat Anda dan mencapai tujuan Anda, kami memberikan pinjaman mulai dari $ 2.000 USD dan di atas. Hubungi kami di Email: loangiver2015@gmail.com

Jennifer Dawson said...

Am Puan Jennifer, pemberi pinjaman pinjaman peribadi. kami menawarkan pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2% setiap tahun sebanyak EUR 100,000,000,00. Yang 500,000,000,00.in untuk mata wang yang anda perlukan pinjaman dalam. Dengan pembiayaan projek 100% dijamin dan pinjaman tidak bercagar boleh didapati. kami yang dijamin untuk menyediakan perkhidmatan kewangan kepada kebanyakan pelanggan kami di seluruh dunia. Dengan pakej pinjaman anak bodoh, pinjaman yang boleh diproses dan wang dipindahkan kepada peminjam secepat mungkin. kami beroperasi dengan syarat yang jelas dan mudah difahami dan menawarkan pinjaman dengan salah seorang pelanggan kami yang Gunaan, syarikat-syarikat, syarikat, dan semua jenis organisasi perniagaan, orang perseorangan dan Tanah Pelabur Real. hubungi kami di e-mel kepada kami: jenniferdawsonloanfirm@gmail.com untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda ok.
Puan Jennifer

z toko said...

sangat setuju dengan postingan ini
jual cmp

sosis bakar bandung said...

setuju dengan adanya minimum gaji, mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini

jual sosis kiloan

kasih bambang said...

Hello Setiap Satu, Saya mrs Kasih Bambang Dari Indonesia tetapi tinggal di Prahova Romania, saya cepat mahu menggunakan medium ini untuk bulu bukti bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman pinjaman Legit dan sebenar yang telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, daripada menjadi miskin untuk seorang wanita kaya yang kini boleh berbangga dengan kehidupan yang sihat dan kaya tanpa tekanan atau masalah kewangan. Selepas berbulan-bulan lamanya cuba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan telah scammed jumlah Rp20,000,000 i menjadi begitu terdesak dalam mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman pinjaman legit dalam talian yang tidak akan menambah sakit saya, maka saya mengambil keputusan untuk menghubungi kawan saya yang baru-baru ini mendapat talian pinjaman, kami membincangkan mengenai isu itu dan membuat kesimpulan kami dia memberitahu saya tentang Wanita yang dikenali sebagai Puan Cahya Kirana yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Cahya Kirana Firma Pinjaman. Jadi saya memohon jumlah pinjaman (320,000.00USD) dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, jadi pinjaman yang telah diluluskan dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan di mana dibuat mengenai pemindahan pinjaman dan dalam masa kurang daripada dua (2) hari pinjaman adalah didepositkan ke dalam bank saya. Jadi saya ingin menasihatkan mana-mana satu yang memerlukan pinjaman untuk cepat hubungi beliau melalui: (cahya.creditfirm@gmail.com) Dia tidak tahu bahawa saya melakukan ini saya berdoa bahawa Allah akan memberkatinya untuk perkara yang baik dia telah dilakukan dalam hidup saya. anda juga boleh hubungi saya di kasihbambang2012@gmail.com untuk maklumat lanjut.

user1 said...

Nama saya adalah Christine Hunters. Saya tinggal di Florida, Amerika Serikat dan saya seorang wanita senang hari ini? dan saya mengatakan kepada diri saya bahwa setiap pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi kita yang miskin, saya akan merujuk orang yang mencari pinjaman kepadanya / nya, dia memberikan kebahagiaan bagi saya dan keluarga saya, saya membutuhkan pinjaman sebesar $ 93,000.00 USD untuk memulai seluruh hidup saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak-anak saya bertemu dengan ketakutan ALLAH nama Christian Mr John Marker, pemberi pinjaman pinjaman yang membantu saya dengan pinjaman sebesar $ 93,000.00 USD takut dia adalah Tuhan Man, jika Anda membutuhkan pinjaman dan Anda akan membayar kembali pinjaman, hubungi dia mengatakan kepadanya bahwa Mrs Christine Hunters yang merujuk Anda kepadanya. hubungi Mr John Marker ..... email: john_marker@blumail.org

Wulan Aditya said...

Adakah anda pernah tertipu pada masa lalu seperti saya kerana anda mencari pinjaman untuk perniagaan atau hutang, atau anda memerlukan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah? Adakah anda pernah ditolak oleh bank-bank semasa memohon untuk pinjaman, adakah anda memerlukan pinjaman segera, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan atau pinjaman gadai janji dan anda keliru tentang bagaimana? Jangan bimbang, kerana saya di sini untuk berkongsi bagaimana saya saya mendapat bentuk bantuan Pinjaman Mudah. i am benefisiari Mudah Pinjaman Limited. Mereka telah membantu saya dengan pinjaman mudah yang besar, dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2.5% dan pinjaman sangat cepat yang membantu saya dalam perniagaan saya dan menyelamatkan nyawa anak saya. Untuk maklumat lanjut, hubungi mereka di Easyloan@solution4u.com
Atau hubungi saya Wulan pada Wulanaditya2@gmail.com untuk maklumat lanjut.

mike sanchez said...

Moshi Moshi
Saya CEO Mr Mike Sanchez 'Pinjaman Sanchez dan Perusahaan Pajak (Miliarder Pinjaman Perusahaan). Seorang pemberi pinjaman pinjaman swasta yang terdaftar dan sah. Kami memberikan jasa keuangan (PINJAMAN) dan kami memberikan pinjaman pada tingkat bunga rendah dari 2% ke keuangan cacat, individu, perusahaan, industri, perusahaan dan orang-orang dalam masyarakat. Dan juga mensponsori Anda untuk melepaskan bakat Anda dan mencapai tujuan Anda, kami memberikan pinjaman mulai dari $ 2000 dan di atas ... Kami siap memenuhi kebutuhan Anda, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan pinjaman ini secara online dan akses account online. Hubungi kami melalui Email: sanchezloanandtaxcompany@gmail.com

mike sanchez said...

Moshi Moshi
Saya CEO Mr Mike Sanchez 'Pinjaman Sanchez dan Perusahaan Pajak (Miliarder Pinjaman Perusahaan). Seorang pemberi pinjaman pinjaman swasta yang terdaftar dan sah. Kami memberikan jasa keuangan (PINJAMAN) dan kami memberikan pinjaman pada tingkat bunga rendah dari 2% ke keuangan cacat, individu, perusahaan, industri, perusahaan dan orang-orang dalam masyarakat. Dan juga mensponsori Anda untuk melepaskan bakat Anda dan mencapai tujuan Anda, kami memberikan pinjaman mulai dari $ 2000 dan di atas ... Kami siap memenuhi kebutuhan Anda, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan pinjaman ini secara online dan akses account online. Hubungi kami melalui Email: sanchezloanandtaxcompany@gmail.com

Susan Robinson Robinson said...


Hari baik tuan/puan,

Ini adalah pusat bandar mempercayai mikro kewangan Perkhidmatan antarabangsa. . Kami adalah sebuah syarikat yang mempunyai reputasi yang baik, sah & berdaftar. Diluluskan oleh kerajaan Afrika Selatan untuk membantu orang dengan pinjaman bantuan kewangan tempatan dan antarabangsa pada ini baru bulan Januari 2015 dan United kingdom (UK), kita adalah juga sebahagian daripada syarikat kewangan dan wang persembahan firma. Kami membantu dalam menggalakkan dan bertindak sebagai fasilitator untuk mengurangkan tekanan kewangan anda pada kadar yang amat menggalakkan. Kami memberi pinjaman kepada individu dan cor-mengendalikan badan yang memerlukan bantuan kewangan pada orang-orang dengan minat yang berpatutan sebanyak 4.9% Adakah anda mempunyai kredit yang buruk atau anda memerlukan wang untuk membayar bil? Jika anda adalah sangat-sangat memerlukan bantuan kami, maka anda perlu membaca dengan teliti syarikat pinjaman borang permohonan yang dilampirkan pada mesej ini kemudian mengisi dan kembali kepada kami jika anda memenuhi dengannya supaya kita boleh teruskan pada transaksi anda. Kami menanti respons anda cepat.

Perkhidmatan Rendered termasuk:

Membiayai semula
Pembaikan rumah
Pinjaman pencipta
Pinjaman automatik
Penyatuan hutang
Kemudahan kredit yang
Pinjaman perumahan kedua
Pinjaman Perniagaan
Pinjaman peribadi
Pinjaman antarabangsa
Best memperolehi pinjaman
Pinjaman tunai
Pinjaman kos rendah
Pinjaman internet
Kadar pinjaman murah
Pinjaman gaya hidup
Pinjaman bersama
Pinjaman ekuiti
Pinjaman Kecil
Langsung
Wang pinjaman kewangan
Pemilik rumah pinjaman
Pinjaman bank

Apa sahaja keperluan kewangan anda adalah, A pinjaman daripada Amanah mikro kewangan Perkhidmatan Pusat akan sentiasa membantu. Keselamatan Sosial tiada dan tiada kredit menyemak, dijamin 100%. Kita lihat ke hadapan membenarkan kami untuk berkhidmat kepada anda. Ikhlas, kami menunggu anda cepat bertindak balas. Pusat Amanah ini gaya perdagangan Pusat Amanah mikro kewangan terhad. Pusat Amanah Sendirian Berhad: Rumah Cassiobury 11-19 Stesen jalan, Watford, Hertfordshire, WD17 1AP. pejabat berdaftar: House, Duke Street, Norwich, Norfolk, St Crispin NR3 1PD. berdaftar di England: 07020381, VAT nombor 765353512 dibenarkan dan dikawal selia oleh Lembaga menjalankan kewangan di bawah nombor 631303, anda harus boleh menghubungi kami melalui alamat Email kami Centraltrust.uk.za@inbox.lv atau Centraltrust_consultant.uk.za@outlook.com, kami menunggu respond anda untuk membantu anda menyelesaikan masalah kewangan anda...

Susan Robinson Robinson said...


Hari baik tuan/puan,

Ini adalah pusat bandar mempercayai mikro kewangan Perkhidmatan antarabangsa. . Kami adalah sebuah syarikat yang mempunyai reputasi yang baik, sah & berdaftar. Diluluskan oleh kerajaan Afrika Selatan untuk membantu orang dengan pinjaman bantuan kewangan tempatan dan antarabangsa pada ini baru bulan Januari 2015 dan United kingdom (UK), kita adalah juga sebahagian daripada syarikat kewangan dan wang persembahan firma. Kami membantu dalam menggalakkan dan bertindak sebagai fasilitator untuk mengurangkan tekanan kewangan anda pada kadar yang amat menggalakkan. Kami memberi pinjaman kepada individu dan cor-mengendalikan badan yang memerlukan bantuan kewangan pada orang-orang dengan minat yang berpatutan sebanyak 4.9% Adakah anda mempunyai kredit yang buruk atau anda memerlukan wang untuk membayar bil? Jika anda adalah sangat-sangat memerlukan bantuan kami, maka anda perlu membaca dengan teliti syarikat pinjaman borang permohonan yang dilampirkan pada mesej ini kemudian mengisi dan kembali kepada kami jika anda memenuhi dengannya supaya kita boleh teruskan pada transaksi anda. Kami menanti respons anda cepat.

Perkhidmatan Rendered termasuk:

Membiayai semula
Pembaikan rumah
Pinjaman pencipta
Pinjaman automatik
Penyatuan hutang
Kemudahan kredit yang
Pinjaman perumahan kedua
Pinjaman Perniagaan
Pinjaman peribadi
Pinjaman antarabangsa
Best memperolehi pinjaman
Pinjaman tunai
Pinjaman kos rendah
Pinjaman internet
Kadar pinjaman murah
Pinjaman gaya hidup
Pinjaman bersama
Pinjaman ekuiti
Pinjaman Kecil
Langsung
Wang pinjaman kewangan
Pemilik rumah pinjaman
Pinjaman bank

Apa sahaja keperluan kewangan anda adalah, A pinjaman daripada Amanah mikro kewangan Perkhidmatan Pusat akan sentiasa membantu. Keselamatan Sosial tiada dan tiada kredit menyemak, dijamin 100%. Kita lihat ke hadapan membenarkan kami untuk berkhidmat kepada anda. Ikhlas, kami menunggu anda cepat bertindak balas. Pusat Amanah ini gaya perdagangan Pusat Amanah mikro kewangan terhad. Pusat Amanah Sendirian Berhad: Rumah Cassiobury 11-19 Stesen jalan, Watford, Hertfordshire, WD17 1AP. pejabat berdaftar: House, Duke Street, Norwich, Norfolk, St Crispin NR3 1PD. berdaftar di England: 07020381, VAT nombor 765353512 dibenarkan dan dikawal selia oleh Lembaga menjalankan kewangan di bawah nombor 631303, anda harus boleh menghubungi kami melalui alamat Email kami Centraltrust.uk.za@inbox.lv atau Centraltrust_consultant.uk.za@outlook.com, kami menunggu respond anda untuk membantu anda menyelesaikan masalah kewangan anda...

Anonymous said...

Halo sayang pemohon Aku Mr Stephen Brown dengan nama dan saya pemilik Trust Funds Dunia Perusahaan Pinjaman. Untuk menghormati perbuatan besar saya, saya akan seperti Anda untuk tahu bahwa saya memberikan semua jenis pinjaman yang bisa Anda pikirkan hanya dalam tingkat bunga rendah dari 3%. Cepat sekarang dan mengajukan pinjaman mendesak Anda sehingga kita akan mendapatkan pinjaman Anda berjalan. Hubungi kami hari ini di: trustfunds402@yahoo.com Terapkan untuk pinjaman Anda hari ini dan mendapatkannya secepat seperti yang Anda inginkan. * STEPHEN BROWN *

Yunita Nurudeen said...

Hati-hati di sini. Tidak ada yang boleh membantu anda di sini atau bahkan menyarankan bagaimana anda bebas untuk mendapatkan bantuan kewangan. Setiap jawapan dari pemberi pinjaman kredit atas soalan anda, anda harus mengabaikan, kerana Mereka Apakah Penipuan ... penipuan yang nyata ... saya adalah mangsa yang saya koyak Ribuan dolar ... baik terima kasih Tuhan untuk saudara Kristian yang dimaksudkan saya untuk sebuah organisasi pinjaman yang dibentuk oleh beberapa Ibu Clara, claraloans@financier.com.
Mereka membuat hidup saya yang berharga dan memberikannya makna. Ketika adik memberiku semata-mata untuk Untuk kenalan lebih lanjut, saya menghubungi dia. Mereka meluluskan pinjaman sebanyak $ 75.000,00 USD dan dalam 48 jam selepas bertemu semata-mata untuk orang lanjut Untuk melawan keperluan, pinjaman saya disimpan di dalam akaun bank saya tanpa cagaran. Saya akan menyesal Total hidupku, Kerana pada titik waktu saya hanya bercerai ayah dari anak saya, dan anak saya (Ridwan) dihadapkan dengan keadaan hidup dan mati. Jangan ragu untuk menghubungi via Email: Claraloans@financier.com. Untuk pertanyaan lebih lanjut. hubungi saya via: Yunitanurudeen@gmail.com

Kongsikan Bersama